LOURDU ISH MATA CHURCH JORAJAM-BALIATOLI

LOURDU ISH MATA CHURCH JORAJAM-BALIATOLI

JORAJAM – BALIATOLI (D. JASHPUR)

Fr. Mukti Prakash Kispotta Parish Priest,

Manager, St. Vincent Pallotti Middle School

Lourdu Ish Mata Church

Jorajam-Baliatoli

Rengle P. O. – 496 224

Jashpur Dist., C. G.

St. Vincent Pallotti Middle School

JORAJAM – BALIATOLI